• book
Rating:
Total Review: 0 Review
View: 3793
Sku: 1655360163

Vòng Lặp OODA - Phương Pháp Ra Quyết Định Và Hành Động Tối Ưu Trong Công Việc

Author: Hiroyuki Irie