Vị giám đốc MỘT phút

Author: Ken Blanchard – Spencer Johnson