Tư duy đa chiều - Phương pháp sáng tạo không giới hạn

Author: Edward de Bono