Streampunks - Những kẻ nổi loạn định dạng lại ngành truyền thông

Author: Robert Kyncl, Maany Peyvan