Tôi là ai - và nếu vậy thì bao nhiêu?

Author: Richard David Precht, Trần Vinh dịch
Categories: Triết Học